14 C
Czech Republic
додомуНовиниАктуальне19 січня: Кулеба та Резніков закликають надати Україні танки Leopard 2

19 січня: Кулеба та Резніков закликають надати Україні танки Leopard 2

Українська влада продовжує звертатись до міжнародних партнерів із закликом передати Україні танки, зокрема Leopard 2: "приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи".

reklama/реклама

Заяву подаємо в оригіналі, а також у перекладі чеською та англійською мовами.


Спільна заява Міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та Міністра оборони України Олексія Резнікова щодо нагальності посилення оборонних спроможностей України

Триваюча вже майже рік злочинна агресія Росії проти України залишається найбільш серйозною загрозою для міжнародної безпеки та безпрецедентним з часів Другої світової війни викликом для міжнародної спільноти. 

Особливо гостру небезпеку ця війна становить для євроатлантичного співтовариства, зокрема й з огляду на неприховані цілі Росії зруйнувати європейський безпековий порядок та поставити під сумнів життєздатність демократії як форми організації суспільного життя. 

Спровокувавши загрозу глобальної продовольчої кризи та ускладнивши міжнародну торгівлю, надзвичайно серйозні наслідки російська агресія спричинила для багатьох держав Африки, Азії та інших континентів. Росія не змінила своїх цілей щодо України, які полягають у руйнуванні однієї з найбільших держав в Європі та знищенні 45-мільйонного Українського народу. 

Росія супроводжує свою агресію численними воєнними злочинами та злочинами проти людяності, зокрема й свідомими вбивствами цивільного населення, масованими ракетними обстрілами мирних українських міст, цілеспрямованим нищенням цивільної інфраструктури. 

Своїм героїчним спротивом та успішними визвольними операціями Україна переконливо довела свою здатність зупинити державу-агресора. Завдяки мужності та витривалості Українського народу, героїзму та професіоналізму українських Збройних Сил у світі посилюється розуміння – чим міцнішими стануть оборонні спроможності України, тим швидше Росія переконається у марності своїх спроб підкорити нашу державу, тим швидше буде покладено край цій жорстокій війні у серці Європи. 

На сьогодні вже дуже багато зроблено для зміцнення оборонного потенціалу України. Наша держава вдячна понад п’ятдесяти державам-партнерам за їхню практичну військову допомогу. 

Проте Росія ще зберігає значну перевагу у кількості військ, озброєнь та військової техніки. Російські війська продовжують наступальні дії на сході України. Кремль налаштований на подальшу активізацію бойових дій. Спроба реваншу Росії за її невдачі у війні проти України, зокрема й загроза нового повномасштабного наступу російських сил є дуже реальною. 

Саме тому ми звертаємося до всіх держав-партнерів, які вже надавали військову допомогу або планують її надати, із закликом суттєво посилити свій практичний внесок у зміцнення здатності України захищатися, вивести цю допомогу на якісно новий рівень. 

Однією з особливо гострих та найбільш невідкладних потреб Збройних Сил України сьогодні є покращення їхньої забезпеченості сучасною броньовою технікою та посилення їхніх вогневих та маневрених спроможностей за допомогою танків західних зразків. 

Ми вітаємо сміливе і дуже своєчасне рішення Великої Британії щодо передачі Україні першого ескадрону танків Challenger 2. Але цього недостатньо для досягнення оперативних цілей. Тому ми звертаємося до держав, які мають на озброєнні танки Leopard 2, зокрема Греції, Данії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Португалії, Туреччини, Фінляндії, Швеції. Ми гарантуємо, що ми використовуватимемо цю зброю відповідально і винятково для захисту територіальної цілісності України у міжнародно визнаних кордонах. 

Ми звертаємося до всіх цих та інших держав, які мають відповідні можливості, із закликом приєднатися до ініціативи створення міжнародної танкової коаліції на підтримку України та зробити свої практичні внески до цієї ініціативи. 

Ми закликаємо це зробити заради мільйонів мирних громадян України, яким продовжує загрожувати смертельна небезпека з боку держави-агресора та держави-терориста Росії, якщо Збройні Сили України своєчасно не отримають потрібного підсилення. 

Ми закликаємо це зробити заради громадян Ваших суспільств, які вимагають зупинити державу-терориста з тим, щоб злодіяння, які вона чинить, не прийшли на їхню землю та до їхніх осель.

Ми закликаємо це зробити заради підтвердження права кожного народу на нашій планеті бути господарем на своїй землі. Заради торжества загальнолюдських цінностей нашої цивілізації – цінностей миру, свободи і демократії. 

м. Київ, 19 січня 2023 року


Společné prohlášení ministra zahraničních věcí Ukrajiny Dmytra Kuleby a ministra obrany Ukrajiny Oleksija Reznikova k naléhavosti posílení obranných schopností Ukrajiny

Ruská zločinná agrese proti Ukrajině, která trvá již téměř rok, zůstává nejvážnější hrozbou pro mezinárodní bezpečnost a bezprecedentní výzvou pro mezinárodní společenství od druhé světové války.

Obzvláště akutní nebezpečí představuje tato válka pro euroatlantické společenství, zejména s ohledem na neskrývané cíle Ruska zničit evropský bezpečnostní řád a zpochybnit životaschopnost demokracie jako formy organizace veřejného života. 

Vyvoláním hrozby celosvětové potravinové krize a zkomplikováním mezinárodního obchodu způsobila ruská agrese mimořádně vážné následky mnoha zemím Afriky, Asie a dalších kontinentů.

Rusko nezměnilo své cíle týkající se Ukrajiny, které spočívají ve zničení jednoho z největších států v Evropě a zničení 45 milionů Ukrajinců. Rusko svou agresi doprovází četnými válečnými zločiny a zločiny proti lidskosti, včetně úmyslného zabíjení civilistů, masových raketových útoků na ukrajinská města a cíleného ničení civilní infrastruktury. 

Svým hrdinským odporem a úspěšnými osvobozovacími operacemi Ukrajina přesvědčivě prokázala svou schopnost zastavit agresorský stát. Díky odvaze a vytrvalosti ukrajinského lidu, hrdinství a profesionalitě ukrajinských ozbrojených sil se ve světě zvyšuje chápání, že čím silnější budou obranné schopnosti Ukrajiny, tím dříve se Rusko přesvědčí o marnosti svých pokusů o dobytí našeho státu, tím dříve bude tato krutá válka v srdci Evropy ukončena.

K dnešnímu dni se již pro posílení obranného potenciálu Ukrajiny udělalo mnoho. Náš stát je vděčný více než padesáti partnerským státům za praktickou vojenskou pomoc. 

Rusko si však stále udržuje značný náskok v počtu vojáků, zbraní a vojenské techniky. Ruské jednotky pokračují v ofenzivě na východě Ukrajiny. Kreml je odhodlán nepřátelské akce nadále zintenzivnit. Možnost, že se Rusko pokusí pomstít se za neúspěchy ve válce proti Ukrajině, včetně hrozby nové velké ofenzivy ruských sil, je velice reálná.

Právě proto se obracíme na všechny partnerské státy, které již vojenskou pomoc poskytly nebo ji plánují poskytnout, s výzvou k posílení svého praktického příspěvku k posílení obranyschopnosti Ukrajiny, dostat tuto pomoc na kvalitativně novou úroveň.

Jednou z nejnaléhavějších potřeb ozbrojených sil Ukrajiny je dnes zlepšení jejich zabezpečení moderními obrněnými vozidly a posílení jejich palebné a manévrovací schopnosti pomocí tanků západního vzoru.

Vítáme odvážné a velmi včasné rozhodnutí Velké Británie ohledně poskytnutí Ukrajině tanků Challenger 2. To však k dosažení operačních cílů nestačí. Proto se obracíme na státy, které mají ve výzbroji tanky Leopard 2, zejména Řecko, Dánsko, Španělsko, Kanadu, Nizozemsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, Turecko, Finsko, Švédsko. Garantujeme, že tyto zbraně budeme používat zodpovědně a výhradně k ochraně územní celistvosti Ukrajiny v mezinárodně uznávaných hranicích.

Obracíme se na všechny tyto a další státy, které mají odpovídající schopnosti, aby se připojily k iniciativě na vytvoření mezinárodní tankové koalice na podporu Ukrajiny a aby k této iniciativě i prakticky přispěly.

Vyzýváme vás, abyste tak učinili v zájmu milionů mírumilovných občanů Ukrajiny, kterým bude nadále hrozit smrtelné nebezpečí ze strany státu agresora a teroristického státu Rusko, pokud ozbrojené síly Ukrajiny včas neobdrží potřebné posílení. 

Vyzýváme vás, abyste to udělali v zájmu občanů vašich států, kteří požadují zastavení teroristického státu, aby se zločiny, které páchá, nedostaly na jejich půdu a do jejich domovů. 

Vyzýváme, aby se tak stalo, abychom potvrdili právo každého člověka na naší planetě být vlastníkem své půdy. V zájmu triumfu univerzálních lidských hodnot naší civilizace – hodnot míru, svobody a demokracie.

Kyjiv, 19. ledna 2023


Joint statement by the Minister for Foreign Affairs of Ukraine Dmytro Kuleba and the Minister of Defence of Ukraine Oleksii Reznikov regarding the urgency of strengthening Ukraine’s defence capabilities 

Russia’s criminal war of aggression against Ukraine, which has been waged for almost a year, remains the most serious threat to the international security and the single unprecedented challenge to the international community since World War II. 

This war poses a particularly acute danger for the Euro-Atlantic community considering Russia’s overt goals to destroy the European security order and undermine viability of democracy as a form of social life. 

By producing a threat of a global food crisis and bringing about disruptions in international trade, the Russian aggression caused extremely serious consequences for many countries in Africa, Asia and other continents. 

Russia has not changed its goals regarding Ukraine, which are to destroy one of the largest states in Europe and exterminate the 45 million-strong Ukrainian nation. Russia carries out its aggression committing numerous war crimes and crimes against humanity, including deliberate killings of civilians, mass rocket attacks on peaceful Ukrainian cities, and targeted destruction of civilian infrastructure. 

With its heroic resistance and successful operations to liberate its territories, Ukraine decisively proved its ability to stop the aggressor state. Thanks to the courage and resilience of the Ukrainian people, the heroism and professionalism of the Ukrainian Armed Forces, there is a growing realization around the world that the stronger Ukraine’s defence capabilities become, the sooner Russia will come to accepting futility of its attempts to conquer our country and the sooner this cruel war at the heart of Europe will be over. 

To date, a lot has been done to strengthen the defence potential of Ukraine. Our country is grateful to more than fifty partner states for their practical military assistance. 

However, Russia retains a substantial quantitative advantage in troops, weapons and military equipment. Russian troops continue their offensive in eastern regions of Ukraine. The Kremlin is determined to further escalate hostilities. Prospects of Russia’s attempt to take revenge for its failures in its war against Ukraine, including the threat of a new full-scale offensive by the Russian forces, are very real. 

That is why we appeal to all partner states that have already provided military assistance or are planning to provide it, with a call to considerably reinforce their practical contribution to strengthening Ukraine’s ability to defend itself and bring their assistance to a qualitatively new level. 

Today, the improvement of the provision of the Armed Forces of Ukraine with modern armoured vehicles and increasing their fire and manoeuvrability capabilities with the help of Western tanks is one of the most pressing and urgent needs. 

We welcome the bold and very timely decision of the United Kingdom to transfer the first squadron of Challenger 2 tanks to Ukraine. However, it is not sufficient to achieve operational goals. Therefore, we are addressing our appeal to the states that have Leopard 2 tanks in service, including Canada, Denmark, Finland, Germany, Greece, the Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Spain, Sweden, and Turkey. We guarantee that we will use these weapons responsibly and exclusively for the purposes of protecting the territorial integrity of Ukraine within internationally recognized borders. 

We appeal to all these and other countries possessing appropriate capabilities to join the initiative on establishment of an international tank coalition in support of Ukraine and make their practical contributions to this cause.

 We urge you to do this for the sake of millions of peaceful citizens of Ukraine, who will remain in mortal danger from Russia, the aggressor and terrorist state, if the Armed Forces of Ukraine do not receive the necessary reinforcements in a timely manner. 

We urge you to do this for the sake of your own citizens, who demand that the terrorist state be stopped so that the crimes it commits do not come to their land and in their homes. 

We call for this to be done for the sake of upholding the right of every nation in our world to be the master of its destiny on its own land. For the sake of the triumph of universal human values of our civilization – the values of peace, freedom, and democracy. 

Kyiv, 19 January 2023

Приєднуйтесь до нас у соцмережах

ПОВ'ЯЗАНІ СТАТТІ
reklama/реклама